Skip to content

Art. 1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan, tussen Judith Damsté, training, coaching, therapie (verder: Judith) en de cliënt.

Art. 2

Judith verplicht zich jegens de cliënt haar dienstverlening te verrichten volgens het beroepsprofiel van de NVPA, de beroepsvereniging voor psychosociaal therapeuten.

Art . 3

Judith werkt uitsluitend op afspraak in principe tijdens de kantooruren ( 9.00 uur – 17.00 uur) op werkdagen.

Art. 4

Verrichte behandelingen worden door Judith gedeclareerd aan de cliënt. De cliënt zal zelf nagaan of en zo ja welke kosten bij de zorgverzekeraar in rekening kunnen  worden gebracht. Een aantal verrichtingen zijn BTW vrij, andere, waaronder relatietherapie en coaching zijn onderhevig aan BTW heffing.

Art. 5

Door Judith gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen worden binnen één maand na factuurdatum voldaan.

Art. 6

Indien cliënt verhinderd is om op een behandelingsafspraak met Judith te verschijnen, zal het bericht van verhindering uiterlijk één werkdag (24 uur) aan Judith worden doorgegeven. Bij te late afmelding is Judith gerechtigd haar declaratie voor die behandeling bij de cliënt in rekening te brengen.

Art. 7

Ontevreden? Samen lossen we het op!

Wij willen allemaal ‘samenwerken’ aan goede zorg. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over de zorg die u krijgt. Wij willen dan de oorzaak daarvan wegnemen. Zo voorkomen wij dat wat u dwarszit, blijft voortduren of zich herhaalt. En helpen wij elkaar om de zorg te verbeteren. Welke stappen kunt u zetten? – Praat hierover met Judith. Dit kunt u zelf doen, of samen met een wettelijk vertegenwoordiger. U kunt uw vragen of bezwaren eventueel ook telefonisch of per e-mail voorleggen aan Judith. Zij kan meer informatie geven en/of de behandeling nogmaals uitleggen. Ook voor haar is het belangrijk te weten dat er vragen zijn over de behandeling of dat er iets niet goed gegaan is. – Als u er samen niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de beroepsvereniging. De beroepsvereniging bespreekt met u de ontstane situatie en geeft aan welke mogelijkheden er zijn. Dit gesprek is vertrouwelijk. Wij respecteren uw privacy. – Wanneer u een klacht wilt indienen, kunt u het Klachten- informatieformulier invullen. Dit formulier is strikt vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt om de klachtenfunctionaris en/of de geschilleninstantie te informeren. In dit formulier kunt u uw gegevens invullen en de klacht omschrijven. – Nadat u het formulier op uw scherm (digitaal) ingevuld heeft kunt u het printen en in een gesloten enveloppe opsturen aan het secretariaat van het NVPA, postbus 351, 5400 AJ Uden. U kunt het ook opslaan en per e-mail naar ons toesturen: klachten@nvpa.org NB: De datum van het formulier past zich automatisch aan als u het formulier print! – Alleen met uw toestemming sturen wij uw klacht vervolgens door naar de coördinator van de poule van onafhankelijke klachtenfunctionarissen. Dat zijn allen professionals met wie u uw klacht kunt bespreken en van wie u een advies krijgt wat te doen met uw klacht.

Art. 8

De aansprakelijkheid van Judith is beperkt tot de directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte of vervolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten. Bovendien is de aansprakelijkheid van Judith beperkt tot de hoogte van het declaratiebedrag voor de betreffende dienst.

Judith heeft bij Nationale Nederlanden een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten onder nummer: 95723941.

Back To Top