skip to Main Content

Sessie tarieven

BTW vrij

Een sessie duurt 55 minuten en kost € 95,- . BTW wordt niet gerekend. Voor rapportages aan jou, als client, reken ik geen extra kosten. Wel vraag ik een vergoeding als ik de rapportage na overleg en met toestemming van jou als cliënt naar de bedrijfsarts stuur. Na de eerste sessie ontvang je een rapportage met een behandelplan met daarin ook genoemd het aantal verwachte sessies. In het algemeen zullen dat tussen de vijf en tien sessies zijn.

Vergoedingen

Zorgverzekeraars gaan allemaal anders om met vergoedingen. Informeer dus bij jouw zorgverzekeraar wat wordt vergoed. Ik ben lid van het Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen en dat betekent dat veel verzekeringen vergoeding geven in de aanvullende verzekeringspakketten. Klik hier om daar meer over te weten.

Klachten

Mocht je klachten hebben over behandeling of bejegening, dan vraag ik je dat eerst met mij te bespreken en er niet langer dan noodzakelijk mee te blijven zitten. Mochten wij er onverhoopt samen niet uit komen, neem dan contact op met de beroepsvereniging NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen) telefoonnummer: 0413 330 680. Ze zijn bereikbaar op maandag en donderdagochtend. Je kunt ook een mail sturen naar info@nvpa.org.

Algemene voorwaarden Judith Damsté training, coaching en advies

Art. 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan, tussen Judith Damsté, training, coaching, therapie (verder: Judith) en de cliënt.

Art. 2
Judith verplicht zich jegens de cliënt haar dienstverlening te verrichten volgens het beroepsprofiel van de NVPA, de beroepsvereniging voor psychosociaal therapeuten.

Art. 3
Verrichte behandelingen worden door Judith gedeclareerd aan de cliënt. De cliënt zal zelf nagaan of en zo ja welke kosten bij de zorgverzekeraar in rekening kunnen worden gebracht.

Art. 4
Door Judith gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen worden binnen één maand na factuurdatum voldaan.

Art. 5
Indien cliënt verhinderd is om op een behandelingsafspraak met Judith te verschijnen, zal het bericht van verhindering uiterlijk één werkdag (24 uur) aan Judith worden doorgegeven. Bij te late afmelding is Judith gerechtigd haar declaratie voor die behandeling bij de cliënt in rekening te brengen.

Art. 6
Judith zal zich tot het uiterste inspannen haar taak zorgvuldig en professioneel te vervullen. Mocht de cliënt desondanks over de behandeling vragen hebben of daarover een klacht willen uiten, zal dit eerst met Judith worden besproken. Komen zij er niet uit, dan kan de cliënt de klacht aanhangig maken bij de NVPA (zie website NVPA)

Art. 7
De aansprakelijkheid van Judith is beperkt tot de directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte of vervolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten. Bovendien is de aansprakelijkheid van Judith beperkt tot de hoogte van het declaratiebedrag voor de betreffende dienst.

Back To Top