Skip to content

Wat is het wettelijk kader?

Verwerking van aan mij toevertrouwde persoonsgegevens gebeurt op zorgvuldige wijze in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018 stelt.

Waarom verwerk ik uw persoonsgegevens?

Ik verwerk persoonsgegevens om de behandeling waarom u me heeft verzocht, zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Welke gegevens verzamel en gebruik ik?

Als ik uw persoonsgegevens verzamel en gebruik, is dat meestal omdat u zelf contact met mij heeft opgenomen. En u daarbij informatie over uzelf heeft gegeven.

Maar het kan ook zijn dat uw persoonsgegevens in onze dossiers voorkomen zonder dat u deze informatie zelf heeft aangeleverd. Bijvoorbeeld gegevens van een derde ( werkgever, bedrijfsarts). Ook kan ik informatie uit openbare bronnen halen en vastleggen.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO/Wkkgz). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken?

De belangrijkste grondslag is uw toestemming. Verwerk ik uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming? Dan kunt u uw toestemming op ieder moment intrekken. Vanaf dat moment verwerk ik uw persoonsgegevens niet meer. Tenzij er (ook) een andere grondslag is om uw gegevens te verwerken.

Een andere belangrijke grondslag is als het noodzakelijk is om gegevens te verwerken om de behandelovereenkomst uit te voeren.

Tenslotte kan het noodzakelijk zijn om gegevens te verwerken omdat ik dit wettelijk verplicht ben. Die verwerking geschiedt aan de hand van een verwerkingsregister.

Uitbesteding financiële administratie

Ik heb de financiële administratie van mijn praktijk uitbesteed aan een derde. Die derde heeft met betrekking tot de persoonsgegevens van mijn cliënten een geheimhoudingsverklaring afgegeven.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

-Uw naam, adres en woonplaats

-De datum van de behandeling

-Indien van toepassing prestatiecode

-Een korte omschrijving van de behandeling

-De kosten van het consult

Hoe beveilig ik uw gegevens?

Ik neem zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die ik verwerk te beveiligen. Zodat deze gegevens bijvoorbeeld niet verloren raken. Ik doe dit volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen:

–technisch: door zorg te dragen voor een goede virusscanning, bij verzending van gegevens gebruik maken van een beveiligde verbinding, regelmatige back-up, elk kwartaal een nieuw wachtwoord voor de laptop die voor de administratie van de praktijk wordt gebruikt, het wachtwoord is alleen aan mij bekend.

–organisatorisch: opbergen van back-up op een beveiligde plaats die alleen voor mij  toegankelijk is.

Vanzelfsprekend zorg ik ervoor dat de beveiliging ook aan andere wettelijke eisen en richtlijnen voldoet en blijft voldoen.

Hoe lang bewaar ik uw gegevens?

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken, dat is in ieder geval voor de duur van de behandelovereenkomst of langer als ik daartoe wettelijk verplicht ben. Volgens de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst is dat 20 jaar, gerekend van de datum van vastlegging van elk afzonderlijk gegeven.

Deel ik uw gegevens met derden?

Om de overeenkomst te kunnen uitvoeren, kan het noodzakelijk zijn uw gegevens met een derde te delen, bijvoorbeeld met een medicus. In zo’n situatie vraag ik altijd uw toestemming.

Waarneming

In het geval ik onverhoopt gedurende een lange periode niet in staat mocht zijn mijn werkzaamheden te verrichten, zal mijn praktijk worden waargenomen door een waarnemer die in de behandelovereenkomst is vermeld

Aan de waarnemer zullen in het geval van mijn overlijden de dossiers worden overgedragen.

Met de waarnemer is een waarnemingsovereenkomst gesloten, waarbij onder meer de bescherming van persoonsgegevens is geregeld.

Wat zijn uw rechten?

U heeft een aantal privacyrechten. U kunt mij bijvoorbeeld vragen welke persoonsgegevens ik van u verwerk. En als de gegevens niet kloppen, die laten verbeteren. Ook kunt u mij in sommige gevallen vragen om uw gegevens te wissen, over te dragen of de verwerking van uw gegevens te beperken.

Tot slot kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. En bent u het niet eens met hoe ik uw gegevens verwerk? Dan kunt u een privacyklacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen.

Ik verwijs ook naar de klachtenregeling van de beroepsvereniging ( Algemene Voorwaarden).

Meer informatie

Bij mij kunt u altijd terecht voor vragen over de bescherming van uw privacy.

 

Vastgesteld op 4 0ktober 2022.

Back To Top